« Tillbaka till inläggen

HCA – Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt

9 januari 2014 (Kl: 15.29)

Ett samverkansprojekt för ökad hållbarhet i anläggningsbranschen
Projektet har beviljats medel av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och är ett samarbetsprojekt mellan ett flertal aktörer i branschen.
Foto ovan: Karin Ingemansson

Bakgrund

Bakgrund till projektet Uppstart av HCA är utvecklingsprojektet ”Hållbar utveckling i anläggningsbranschen” som genomfördes 2012-2013. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, WSP, NCC, Skanska och Peab med finansiering av SBUF. Syftet var bland annat att lägga grunden för ett branschsamarbete kring hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt samt utreda om och iså fall vilket klassningssystem som bör anpassas till svenska förhållanden.

Resultatet av projektet är en rekommendation att skapa en arbetsgrupp bestående av representanter fån branschen. Arbetsgruppens uppdrag bör vara att arbeta för en ökad hållbarhet i den svenska anläggningsbranschen samt främja hållbarhetsklassning av anläggningsprojekt. Projektgruppen ansåg att SGBC bör vara den organisation som administrerar arbetsgruppen och att arbetsgruppen bör utgöra bas för beslut om vilket eller vilka system som eventuellt ska anpassas till svenska förhållanden samt vilken grad av anpassning som bör ske.

Syfte

Syftet med projektet Uppstart av HCA är att ta vid där projektet Hållbar utveckling i anläggningsbranschen slutade och skapa ett samverkansforum för anläggningsbranschen, från beställare till enskilda entreprenörer, kring vad ett hållbart anläggningsprojekt är och hur en certifieringsprocess kan leda till ökad hållbarhet. Alla anläggningsprojekt, som byggande av transportinfrastruktur för cykel-, båt-, flyg-, väg- och järnvägtransporter men även anordningar för t.ex. kraftförsörjning och VA samt övriga markarbeten, bör kunna hållbarhetscertifieras.

Projektet Uppstart av HCA syftar till att lägga grunden till:

  • En plattform för erfarenhetsutbyte av hållbart anläggande och hållbarhetscertifiering
  • Främjande av hållbarhetscertifiering av svenska anläggningsprojekt
  • En organisationsform för HCA som möjliggör och uppmuntrar till delaktighet och långsiktighet

Projektet syftar även till att skapa en svensk CEEQUAL-manual, dvs att ta fram en svensk översättning av CEEQUALs manual för internationella projekt, version 5.1.

Mål

Under 2014:

  • Finns en översatt och godkänd manual för den gällande versionen av CEEQUAL på svenska.
  • Har minst ett externt seminarium/workshop anordnats inom ramen för HCA.
  • Finns en hemsida, eller liknande, i drift där erfarenheter från olika projekt och aktörer sammanställs och tillgängliggörs med avseende på hållbarhetsaspekter och hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt.
  • Finns ett beslutat upplägg för fortsatt finansiering och organisation av HCA inom SGBC.

I figuren nedan visualiseras hur HCA på sikt ska vara en verksamhet inom SGBC som innehåller olika delar.

HCA bild 1

HCA Samverkansforum – Med detta avses det branschsamarbete för hållbarhet i anläggningsbranschen som de tre ingående delarna utgör.

Utveckling – Med detta avses den utvecklande verksamhet HCA förväntas driva i ett senare skede, tex initiativ till utvecklingsprojekt inom området, standardisering, utveckling av verktyg etc.

Kunskapsspridning & omvärldsbevakning – Med detta avses anordnandet av utbildningar och workshops samt övriga aktiviteter för en ökad kunskap om hållbarhet i anläggningsbranschen samt omvärldsbevakning av nya och existerande certifieringssystem.

Här ingår även kommunikation och erfarenhetsutbyte – konkreta verktyg såsom hemsida med information om utbildningar, nyheter och certifieringar och möjlighet att dela erfarenheter, samt nyhetsbrev och system för erfarenhetsåterföring.

Drift av certifieringssystem – Med detta avses hantering av certifieringssystem för anläggning samt aktiviteter för att underlätta certifiering av anläggningsprojekt.

Genomförande

Projektet genomförs under perioden september 2013 till december 2014 och drivs med SGBC som huvudman. Inom projektet finns två delprojekt; Utveckling av HCA samt Svensk CEEQUAL-manual.

Inom delprojektet Utveckling av HCA kommer kartläggning av liknande organisationer, intervjuer och enkätundersökningar att genomföras i syfte att utreda vad branschen efterfrågar och hur behovet ser ut. Materialet ska även ge underlag till förslag på organisationsstruktur samt former för finansiering, medlemskap och delaktighet samt till förslag på former för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och kommunikation med branschen.

Inom delprojektet Svensk CEEQUAL-manual kommer den internationella CEEQUAL-manualen att översättas till svenska och former för legitimitet, ägandeskap och rutiner för kommande revideringar att utredas.

HCA bild 2

Klicka på bilderna för att se dem i större format

Vill du veta mer? Är du intresserad av att ingå i referensgruppen?

Sofie Absér
070-576 92 25
sofie.abser@sgbc.se

Stefan Uppenberg
070-579 48 85
stefan.uppenberg@sgbc.se

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.


Thank you ladies!! I&2#718;m with you- I hate throwing away cards. This is a great way to save them. And then I’m going to take a picture of the cards and put them in our 2012 photo book so we always have them!

Av: Eldora 5 år sedan