« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Rinkeby

25 november 2013 (Kl: 08.58)

Aktuella byggprojekt i Rinkeby är Rinkebystråket, Rinkeby Allé, Bro till Stora Ursvik och Rinkebyterrassen. Dessutom planeras två mångkulturella centra med moskéer i detta område, vid Rinkeby Allé och på Rinkebysvängen. Här följer korta beskrivningar av de största byggprojekten.

Rinkebystråket – levande affärsgata
Rinkebystråket går rakt genom hela stadsdelen. Här stannar flera busslinjer och många människor rör sig längs de gång- och cykelvägar som ligger längs med gatan eller på de broar som korsar gatan. Det är en central och betydelsefull gata i stadsdelen men också en gata där människor ofta bara passerar; till fots, på cykel, i buss eller bil.

Rinkebystråket ska utvecklas, från Rinkeby Torg ner till E18, till en levande stadsmiljö med butiker och mötesplatser där gående, fordon, cyklister och handlande samsas i en trafiksäker miljö. Det som idag är Rinkebys infartsgata med buss och biltrafik omvandlas med trottoarer, träd, planteringar, småbutiker och restauranger till en levande och trafiksäker stadsmiljö där människor kan umgås och göra ärenden.

Paviljonger för handel, kultur, nöjen och lokalt småföretagande uppförs på båda sidor om gatan. Paviljongerna varierar mellan en till två våningar i höjd, vilket bidrar till att tydligare definiera gaturummet och tillför aktiviteter längs gatan. Generösa trottoarer möjliggör uteserveringar.

I Vision Järva 2030 beskrivs att kopplingen mellan intilliggande stadsdelar ska förstärkas. Gator ska bättre kopplas ihop för att förbättra kommunikationerna. Detta är riktlinjer som det nya Rinkebystråket vilar på.
Byggstart hösten 2013. Läs mer på www.stockholm.se/rinkebystraket

Rinkeby Allé – Ombyggnad till gata med stadskaraktär
Som en del i Vision Järva 2030 planerar Stockholms stad en vitalisering av Rinkebys två huvudgator, Rinkebystråket och Rinkeby Allé. För Rinkeby Allé har ett förslag till strukturplan tagits fram som beskriver en omvandling av allén till en levande stadsgata med butiker, nya bostäder, entréer och gångbanor.

Förslaget innehåller även ett antal projekt i gatans närhet. Målet är att skapa ett dynamiskt stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

Rinkeby Allé föreslås genomgå en omfattande ombyggnad till en stadsgata med butiker, nya bostäder, entréer och gångbanor. Gatan, som sträcker sig från centrum ner till Stora Ursvik, ska utvecklas till ett upplevelserikt centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby.

Nya och ombyggda bostäder föreslås med butiker i bottenvåningen. Gatan förses med gångbanor och trafikdämpande åtgärder. Delar av Rinkeby Allé och Hjulstavägen behöver sänkas och omgivande mark höjas till samma nivå. Två gångtunnlar i närheten av korsningen Rinkeby Allé och Hjulstavägen förslås tas bort och ersättas av vanliga övergångsställen.
Läs mer på www.stockholm.se/rinkeby-alle

Bro till Stora Ursvik
En bro planeras mellan Rinkeby och Stora Ursvik, vilket är ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs kommun. Planering pågår. Preliminärt byggs bron 2014-2016. I Sundbyberg pågår programarbete för bebyggelsen närmast bron.

Rinkebyterrassen
Utbyggnaden av nya E18 som passerar bland annat Rinkeby beräknas vara klar 2014. Stockholms kommunfullmäktige beslöt 2003 att motorleden skulle överdäckas med bebyggelse vid Tensta och Rinkeby på en sträcka om vardera 300 meter. Vid Rinkeby kallas området Rinkebyterrassen.

Rinkebyterrassen har ett unikt läge i ena änden av Rinkebystråkets, med närhet och utsikt till Järvafältet. Vid däcket blir det cirka 350 nya lägenheter och vid överdäckningens mynningar förläggs särskilt utformade parkeringshus. Stråket mynnar även i en spännande utsiktsplats som kan komma att bli något av en samlingsplats. I anslutning till denna plats leder en svagt lutande ”pendente”, det vill säga en lutande gångväg, med sittplatser ner mot fältet.

De nya bostäderna planeras enligt ett gemensamt tema med variation i fasaduttryck. Ett högre hus planeras att stå på kanten av fältet och annonserar Rinkeby mot omvärlden.

Tack vare arbetet med överdäckningen byggs även ett gång- och cykelstråk över Järvafältet mellan Rinkeby och Kista. Förbindelsen ska göra det enklare att ta sig över fältet på ett trevligt och tryggt sätt. Gång- och cykelstråket över fältet ansluts till trappor och ramper vid överdäckningen i Rinkeby och sträcker sig till centrum i Kista. En ny träbro över Igelbäcken ersätter den gamla som är i dåligt skick.

Förslaget till detaljplan godkändes av stadsbyggnadsnämndet den 23 maj 2013 och har överlämnats till kommunfullmäktige för antagande.

Byggstart 2013/2014 (anläggning) och hus 2015. www.stockholm.se/rinkebyterrassen

Rinkeby_flygbild_utskuren

Klicka på bilden ovan för att se en större version.

Klicka på länken nedan för att titta på en broschyr där projektet Hållbara Järva beskrivs
Broschyr 2013 Hållbara Järva

Broschyren beskriver bland annat ”Från miljonprogram till miljöprogram”, ”Energieffektiv renovering för halverad energiförbrukning”, ”Förnybar energi” och ”Hållbara transporter och cykelfrämjande insatser”.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.