« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Galoppfältet

10 september 2013 (Kl: 10.18)

I Täby kommuns översiktsplan (antagen 2009) redovisas galoppfältsområdet som ett större förändringsområde med blandad bebyggelse. När galoppverksamheten flyttar från området ger det möjlighet att utveckla en ny stadsdel där. Under 2010 fattades politiskt beslut att påbörja ett visionsarbete för området tillsammans med övriga markägare, innan formell planprocess enligt plan- och bygglagen påbörjas. Visionsarbetet avslutades vintern 2013 och ett arbete med att ta fram ett planprogram för hela området påbörjades vilket beräknas vara antaget sommaren 2015. Sedan kommer området byggas ut i etapper och huvuddelen beräknas vara utbyggt år 2030.

Den nya stadsdelens utveckling är viktig för realiseringen av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge som pekas ut i Regional utvecklingsplan för Stockholms-regionen (RUFS) 2010. Med en utveckling av bostäder och arbetsplatser mitt i Täby skapas goda förutsättningar för Täby kommuns och därmed även nordostkommunernas långsiktiga befolkningsutveckling samt mål för utveckling av arbetstillfällen. Området är även viktigt för att skapa en sammanhängande och tillgänglig stadsstruktur i Täby samt för att nå kommunens mål om en ökad stadsmässighet.

Området är cirka 70 hektar stort och centralt beläget i Täby. Det avgränsas av E18/Norrtäljevägen, Bergtorpsvägen, Roslagsbanan och en planerad väg till och från Täby Centrum väster om nuvarande tävlingsbanan på galoppfältet. Det har även ingått att studera hur området kan integreras med omgivningen i syfte att bryta befintliga barriärer.

Området domineras idag av Täby galopps verksamhet. Det stora galoppfältsområdet är trots sitt centrala läge ett avskilt område i förhållande till kommunens övriga stadsstruktur. Kommunens vägnät, gång- och cykelvägnät och grönstruktur har obetydlig eller ingen koppling till detta område.

Idag äger JM AB och Skanska Nya Hem AB genom ett gemensamt bolag (Galoppfältet Exploatering AB) 75 % av marken inom området. Täby kommun äger 18 % av marken och Viggbyholms Gård Fastighets AB äger 7 %.

I visionen beskrivs galoppfältet som ett område där det finns utrymme för verksamheter, funktioner och byggnader som kan tillföra Täby attraktion och vitalitet. Här kan hela stadsdelen formas till en mötesplats med attraktiva och intressanta verksamheter, platser och byggnader som tillför stadsdelen, Täby och regionen något extra.

Galoppen_strukturplan_jan 2013.indd

 

Klicka på bilden ovan för att se en större version.

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.