« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Vallastaden

24 september 2013 (Kl: 13.36)

Linköpings kommun planerar för ett bo- och samhällsexpo 2016 som ska vara en förebild för framtidens samhällsbyggande. Platsen för LinköpingBo2016 är Vallastaden i Västra Valla, 2,5 km väster om Linköpings innerstad. Målet är att skapa en levande och blandad stadsdel och knyta ihop universitetet med staden.

Expons vision är ”Människan bygger staden” och stadsdelen ska präglas av social hållbarhet, lärande, kreativitet och resurseffektivitet. Utvecklingen av Västra Valla kommer att ske i samverkan mellan kommunen, Akademiska hus och Linköpings universitet. Områdesarkitekter för Vallastaden är Okidoki Arkitekter.

tegar_pressbild_07   tegar_pressbild_05

Illustrationer: OkiDoki Arkitekter. Klicka på illustrationerna för att se dem i större format. 

Tävlingsförslag
2012 arrangerades Linköpings kommun en allmän internationell tävling om strukturplanen för Vallastaden. Okidoki Arkitekter vann med förslaget Tegar, som tar sitt namn från den traditionella oskiftade byns indelning av jordbruksmarken i olika tegar. Förslaget utgår från att människan bygger staden och ger förutsättningar för många olika marktilldelningar i varierande storlek och goda möjligheter till blandning av bostadstyper väl integrerade med varandra. En småskalig fastighetsindelning öppnar för nya typer av byggherrar samtidigt som det ger ett aktivt gaturum med många entréer.  Vallastaden ska bli ett praktiskt exempel på framtidens samhällsbyggande och juryn framhöll i sin motivering hur “förslaget är tydligt i sin struktur med klar identitet och samtidigt både dynamiskt och flexibelt”.

Ambitionen är att skapa urbana grannskap – en syntes av den traditionella rutnätsstadens orienterbarhet och mångfald av lokaler längs befolkade gatustråk tillsammans med grannskapsplaneringens tankar om lokala socialt hållbara enheter med gemensamma mötesplatser. Stor fokus läggs på social hållbarhet, och att regissera vardagslivet för oplanerade möten.

tegar_pressbild_06_mindre tegar_pressbild_02_mindre

Illustrationer: OkiDoki Arkitekter. Klicka på illustrationerna för att se dem i större format. 

Vallastaden
Vallastaden utgör första etappen av Linköpings stadsutveckling väster om centrum, och kommer att efterföljas av Djurgården. Området ligger i förlängningen av den södra delen av Linköpings universitets Campus Valla och genom området går ett befintligt kollektivtrafikstråk som knyter ihop närliggande Mjärdevi Science Park och Campus Valla med centrala Linköping. Vallastaden omfattar cirka 1 000 lägenheter i en blandning av flerfamiljshus, radhus och ett fåtal friliggande småhus.

För att genomföra det efterlängtade och historiska handslaget mellan universitetet och staden Linköping ska ett nytt torg skapas mellan Vallastaden och universitetets huvudaxel Corson. Runt torget planeras för en skola för cirka 600 elever, kommersiell verksamhet, vårdboende, kontor samt student- och forskarbostäder. Skolan kommer att utformas så att publika lokaler som slöjd- och matsalar kan användas kvällstid av föreningsliv.  Inom Vallastaden planeras även för kontor, lokaler i bottenvåningar, samt omsorgsboende i form av trapphus-, kollektiv- och trygghetsboende.

För att öka mångfalden, och möjliggöra för fler typer av byggherrar kommer ett antal tomter att avsättas för alternativa byggherreformer.  Ett sådant exempel är att tomter reserveras för arkitektkontor som väljer att bygga i egen regi. Andra inslag är att tomter avsätts för byggemenskaper som innebär att de som ska bo i huset gemensamt planerar utformning och ansvarar för byggnation. För privatpersoner finns möjligheten att uppföra styckebyggda radhus genom att tilldelningar via den kommunala tomtkön.

– I Sverige har vi provat storskaliga lösningar för bostadsbyggandet i decennier. Med Vallastaden vill vi låta fler aktörer ge sitt svar på hur framtidens städer ska byggas, och blanda högt och lågt inom varje kvarter. Vi ser det som ett socialt hållbart byggande för möten mellan olika människor säger Rickard Stark från team Okidoki – mässarkitekter för LinköpingsBo2016. 

Förutom att vara betatestare så vann även Vallastaden årets Sweden Green Building Award för Samverkan och engagemang kring hållbar stadsutveckling.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.