« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Campus Johanneberg

17 september 2013 (Kl: 11.08)

Chalmers campus Johanneberg är en grön oas mitt i staden och är Chalmers äldsta och största Campus som ligger i stadsdelen Johanneberg, mycket nära Göteborgs centrum.  De äldsta delarna av campus är från 1920-talet, då Chalmers etappvis påbörjade förflyttningen från Storgatan till Johannebergområdet i Landalabergen. Allt sedan dess har campusutvecklingen varit i fokus. Olika epoker har gett avtryck i olika typer av byggnader. Ett bevis på att ett campus är under ständig utveckling. En gradvis förfining för att passa verksamheternas behov. Ett förhållande som tydligt illustreras av en vandring över Campus Johanneberg. Här finns ungefär 8 500 Chalmersstudenter och stor del av Chalmers forskning. Även Göteborgs universitet bedriver här forskning och utbildning inom både naturvetenskap och humaniora. På område finns också flera kunskapsintensiva företag som bedriver verksamhet i symbios med Chalmers. I den direkta omgivningen finns också Johanneberg Science Park och inkubatorsverksamhet. På och i anslutning till Campus Johanneberg finns c:a 3500 student- och forskarbostäder. Byggnaderna som finns inom området har varierande ålder, alltifrån q-märkta byggnader från slutet av 1800-talet, monumentala utbildningsbyggnader från 1920-talet, funktionella 1960-talsbyggnader till moderna kontors- och laboratoriebyggnader. Det bostadsinslag som finns är i huvudsak av modernare snitt. På Campus Johanneberg hyr vi in från Akademiska Hus 132 000 kvm. Chalmersfastigheter har ett eget fastighetsbestånd på 163 000 kvm fördelade mellan Campus Johanneberg och Campus Lindholmen. Ca 80% av dessa lokaler används av Chalmers och Göteborgs Universitet, resterande hyrs ut till kunskapsintensiva företag och serviceföretag som har sin målgrupp inom Campus.

Vi på Chalmersfastigheter arbetar aktivt tillsammans med Akademiska Hus och Chalmers m fl. för att campusmiljöerna ska vara attraktiva – vi gör det med hjälp av grön teknik, god arkitektur och en långsiktig strävan att stimulera kreativa möten. I vårt arbete har vi ständigt fokus på kvalitet och långsiktighet med en stor omsorg om kommande generationer. Det innebär en helhetssyn där olika aspekter av hållbarhetsutmaningen balanseras till en hållbar helhet. Med livscykelanalyser och genomtänkta teknikval gör vi vårt ekologiska fotavtryck mindre i såväl byggande som drift samtidigt som vi säkrar en långsiktigt god ekonomi. Tillgängligheten med cykel och för gående till Chalmers campus Johanneberg är god. Separerade cykelbanor finns i anslutning till Campus.  Inom Chalmers campus Johanneberg finns inga tydligt separerade gång- och cykelvägar. De flesta gator inom Chalmers är dock en form av gångfartsgator där det är tillåtet att cykla och köra bil men på gåendes villkor, vilket gör att användandet av gång och cykel sker inom hela området. I området intill Campus finns station med Styr & Ställ där det finns plats för 20 cyklar. Det finns idag cirka 7000 cykelparkeringar inom området.

Chalmers campus Johanneberg är välförsörjt med kollektivtrafik. Inom ett gångavstånd på 400 m från området finns 13 hållplatser där 14 olika spårvagns- och busslinjer stannar. Flera av dem går med 10 – minuterstrafik eller oftare. Chalmers och Kapellplatsen är de två hållplatser som har flest på- och avstigande per dag, Chalmers: 11900 på- och avstigande och Kapellplatsen: 9600 av- och påstigande  Chalmersfastigheter, Akademiska Hus och Johanneberg Science Park har begärt en planändring för att möjliggöra en expansion och viss förändring i användandet av Chalmers campus Johanneberg med syfte att skapa en väl fungerande och en i staden integrerad Science Park. Inom planområdet finns idag cirka 3500-3800 anställda och cirka 9000 studenter. Under de närmaste en till två decennierna medför expansionsplanerna att cirka 4000 arbetsplatser kommer att tillkomma i området.

Ett planprogram omfattande både campus Johanneberg och kringliggande grön- och bostadsområden är upprättat av Göteborgs stad. För närvarande pågår arbete med nya detaljplaner för delar av området, för att möjliggöra en stadsutveckling som integrerar forskning, utbildning, näringsliv och samhälle, såsom service och bostäder mm. Närmast i tiden ligger en expansion med lokaler avsedda för näringslivet och akademin, för ca 800 arbetsplatser. Här ska skapas platser att mötas över gränserna, och miljöer som uppmuntrar kreativitet och glädje. Projekten ligger i startgroparna, för att vara färdigt under 2015. Samtidigt pågår stora omdaningsarbeten inom akademins lokaler för i första hand samhällsbyggnadsverksamheterna. Här vill vi skapa nya samverkansmöjligheterför att utveckla framtidens utbildning och forskning.

Vilka aktörer är involverade i stadsutvecklingsprojektet?
Chalmersfastigheter  Akademiska Hus Chalmers Tekniska högskola Johanneberg Science Park Chalmers studentbostäder Göteborgs Stad

Vilka aktörer som är involverade i betatestprojektet?
Chalmersfastigheter AB, Mathilda Silva, Projektansvarig Akademiska Hus, Helene Häger Chalmers Tekniska högskola, Jennica Källstrand Johanneberg Science Park, Mats Bergh Riksbyggen, Karolina Brick HSB, Peter Gipperth Bengt Dahlgren AB, Berth Olsson Göteborgs Energi, Charlotta Abrahamsson White Arkitekter, Johanna Engberg White Arkitekter, Karin Hedén. Andra aktörer såsom Göteborgs Stad, Göteborgs Energi, Chalmers Studentbostäder, Chalmers studentkår, Mistra Urban Future m fl kan komma att knytas till efterhand.

Varför betatestgrupp?
Vi har under en längre tid diskuterat hur området kan utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv. Att medverka i Betatestet av BREEAM Communities är ett sätt att testa om detta leder oss vidare i utvecklingen av området, som till sin karaktär är uppblandat både i ålder och funktioner. Redan idag arbetar vi med miljöklassning av nya byggnader och effektiviseringar i befintligt bestånd, men vi söker ett arbetssätt för hållbar utveckling för området som helhet. Att exempelvis kunna lägga på dimensioner kring utemiljö, transporter osv är lockande. Om vi efter betatestningen finner att BREEAM är ett passande sätt att arbeta med utvecklingen av ett hållbart campus är det självklart intressant att fortsätta den processen.

Flygbild Campus Johanneberg, bilden ägs av Chalmersfastigheter AB


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.