« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Brunnshög

10 september 2013 (Kl: 11.09)

Nyexploateringsområde på jordbruksmark i nordöstra Lund där de internationella forskningsanläggningarna ESS och MAX IV byggs. I direkt anslutning planeras för en ny stadsdel, Brunnshög, med en utbyggnadstid på 40 år. Uppemot 40.000 personer kommer att bo, arbeta eller studera där. Området omfattar drygt 200 hektar. Bebyggelsen idag begränsas till ett antal avstyckade gårdar som används som bostäder, omkring 4.000 arbetande på Sony och ST Ericsson i kvarteret Vattentornet  samt sex bostadshus i kvarteret Solfångaren som uppfördes kring 2003. Området ingår delvis i ett riksintresse för natur- och kulturvård och gränsar till ett naturreservat och Natura 2000-område, Kungsmarken. I Väster begränsas området av E22 som utgör ett riksintresse för trafik.

Huvudgatunät finns redan anlagt i området, men vissa av vägarna behöver breddas. En avfart från E22 finns, men två ytterligare planeras.

En första etapp, Solbjer, planeras nu och en detaljplan är i samrådsskedet. Planen omfattar 12 hektar varav 6 hektar utgörs av kvartersmark. Planförslaget skapar möjligheter att uppföra ca 700 nya bostäder, ca 42 000 kvm i nya kontorslokaler, ca 20 000 kvm i prkeringshus samt sammantaget ca 4 000 kvm tilllokaler för centrumverksamheter/handel i bottenvåningar och två mindre förskolor inom planområdet. Vidare ingår tillhörande gatumark, torg, spårväg, parker och en öppen dagvattenanläggning.

_DSC9330       Flygfoto över Brunnshög-Solbjer i Lund. 2008-07-02

Lunds politiker har beslutat om en vision som innebär att stadsdelen ska bli en av världens främsta forsknings- och innovationsmiljöer.  Det ska den bli genom att:

– rymma två världsledande forskningsanläggningar
– vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande
– utvecklas till ett utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation

Hållbarhetsmålen för Brunnshög utgår från principerna att minimera klimatpåverkan, att balansera användandet av den goda jorden och att maximera sinnesintrycken. Skissen nedan visar hur det är tänkt att fungera.

Rubrikbild: Anna Klara Lundberg
Bilder i text: Atkins


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.


Bor på Östra Torn, Spexarevägen. Jag ser inte fram emot detta, särskilt inte dom nya avfarterna. Det är redan högt ljud från motorvägen samt från vägen vid Ericsson, mer bilar betyder mer oljud. Nej vad ledsen jag blir.

Av: Alexandra 7 år sedan

Spännande!

Av: Nils 8 år sedan