« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Barkarbystaden

10 september 2013 (Kl: 10.12)

Barkarbystaden är ett av de största och mest spännande utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet just nu. Under en tioårsperiod växer det fram en helt ny stadsdel med 5 000 nya bostäder och 6 000 nya arbetsplatser här. Barkarbystaden ligger i Järfälla kommuns sydöstra del. Området är ca 400 ha och ligger i anslutning till värdefulla friluftsområden på Järvafältet, men även i anslutning till E18 och Mälarbanan. Området sträcker sig från Säbysjön i norr till Akallavägen i söder och från E18 i väster till Hägerstalund i öster. Inom Barkarbystaden finns Barkarby handelsplats, som etablerades under 1990-talet. Övrig bebyggelse som tillkommit successivt inom området är villor, radhus, flerbostadhus samt förskola och äldreboende.  I Vision 2015 för Järfälla sägs följande om Barkarbystaden: ”Barkarbystaden ska bli ett intressant och levande stadsbyggnadsområde. Här ska stadens arkitektur anpassas till natur och kultur. Här ska finnas boende, handel och högskola, vars särdrag är variation, kvalitet och dynamik.” 

04_5000px.komp 05_5000px.komp

Det område som vi har för avsikt att genomföra betatestet på är inom detaljplaneområdet Barkarbystaden I. Barkarbystaden I är den fjärde detaljplanen för bostäder inom området. Planområdet är 33 ha. Detaljplanen kommer att möjliggöra uppförandet av ca 2200 bostäder, en förskola och skola, utökning av Barkarby handelsplats längs Herrestavägen och Enköpingsvägen samt utbyggnad av kollektivtrafiken i form av ett spårvagnsreservat i en stadsmässig bebyggelse. En mindre del av planområdet är idag detaljplanelagt för kontor/hotell (Kalvshälla backe). Markanvändningen utökas i detta område till att omfatta även handel.

Området där den moderna Barkarbystaden nu växer fram har varit en betydelsefull plats under många århundraden. Boplatser, gravfält, runstenar och andra fornlämningar visar att det har bott människor här från bronsåldern och framåt.

I de södra delarna av Barkarbystaden ligger Järfälla kyrka, Barkarby torg och Tingshuset som alla har haft centrala roller i socknen historiskt sett. Under hela 1900-talet var Barkarbyfältet med sitt anrika flygfält ett viktigt centrum för både den militära och den civila flygutvecklingen i Sverige. Bland annat hade Kungliga Svea Flygflottilj (F8), senare Kungliga Svea flygkår, sin verksamhet förlagd på Barkarby flygfält 1938-1974.

Bilder: Tengboms.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.